Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

silencee
silencee
Już cztery razy przestałem cię kochać i zacząłem na nowo.
— Witkacy
Reposted fromtemptation temptation viaC10H12N2O C10H12N2O
silencee
silencee
Reposted fromLepomt Lepomt viaC10H12N2O C10H12N2O
silencee
6800 28d1
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viaC10H12N2O C10H12N2O
silencee
8103 2a9e
Reposted fromtjuuu tjuuu viaC10H12N2O C10H12N2O
silencee
0788 511f
silencee
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viaC10H12N2O C10H12N2O
silencee

December 23 2012

silencee
4621 6426
Reposted fromfelicificcalculus felicificcalculus
silencee
4524 3d62
Reposted fromaonorinjin aonorinjin
silencee
4526 9cbd
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
silencee

Ale człowiek taki już jest. Zastępuje strachem większą część swoich emocji.

Reposted frombomdia bomdia
silencee
9867 4710
Reposted frombomdia bomdia
silencee

ludzie zawodzą mała. nie pierwszy i nie ostatni raz. jeszcze wiele razy będziesz przez nich płakać, ale to pomaga Ci być silniejszą i bardziej ostrożniejszą. pamiętaj obdarzaj zaufaniem tych, co na to zasłużyli. pamiętaj.

Reposted frombomdia bomdia
silencee
2291 1004
Reposted frombomdia bomdia
silencee
3880 86df
Reposted frombomdia bomdia
silencee
3894 ddd9
Reposted frombomdia bomdia
silencee
3983 e339
Reposted frombomdia bomdia
silencee
-Miewasz z czymś problemy ?
-Tak, ze sobą.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl